രക്തദാനത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് ബോബി ഫാൻസ് ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് ഫോറം…

ജനങ്ങളിൽ രക്തദാനത്തിനുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ‘രക്തം നൽകൂ, ജീവൻ രക്ഷിക്കൂ’ എന്ന സന്ദേശവുമായി ഡോ ബോബി ചെമ്മണൂർ കാസർഗോഡ് മുതൽ