കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഈ പാവങ്ങള്‍ കേഴുന്നു ഈ ലോകത്തോട്; തങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് ഒരു ചെറിയ സഹായമൊരുക്കിത്തരാന്‍

നമ്മളില്‍ എത്ര പേര്‍ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി മൊത്തവും ഇരിട്ടുലായി നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നത് ഒന്നും