കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ ആസ്ഥാനത്ത് പക്ഷി കാഷ്ഠ പ്രശ്നം; പരിഹാരം കാണുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം

സമാനമായ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് മുന്‍കാല പരിചയുള്ള കമ്പനികള്‍, ആളുകള്‍, സംഘടനകള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഇതിന് മന്ത്രാലയത്തില്‍ പരിഹാരം നിര്‍ദേശിക്കാം.