തലസ്ഥാന നഗരത്തിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ആകാൻ ബയോ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്

അജയ് എസ് കുമാർ രണ്ട് വർഷത്തിൽ അധികം ആയി തുടരുന്ന തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ മാല്ന്യ സംസ്കരണ പ്രശ്നതിന് ഒടുവിൽ നഗരസഭ