പാർവതി ഓമനകുട്ടന്റെ ചൂടൻ രംഗങ്ങളുമായി ബില്ല 2 കലണ്ടർ

ബില്ല 2വിന്റെ പ്രചാരണാര്‍ത്ഥം പുറത്തിറക്കുന്ന കലണ്ടറിൽ ചൂടൻ രംഗങ്ങളുമായി പ്രത്യക്ഷപെട്ടിരിക്കുകയാണു പാർവതി ഓമനകുട്ടൻ.ഗോവയില്‍ വച്ചാണ് ഇതിന്റെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.ബില്ലയിൽ നയൻ