വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റ് ക്രമീകരിക്കുന്നു.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ റൂറല്‍ പോലീസ് മോട്ടോര്‍വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പര്‍പ്ലേറ്റ് ക്രമീകരിക്കുന്നു. ഇരുചക്ര മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പര്‍പ്ലേറ്റിന്റെ വലിപ്പം 200 : 100