ബൈക്കുകൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന മകന് ബൈക്ക് പിറന്നാൾ സമ്മാനമായൊരുക്കി അച്ഛനുമമ്മയും എന്നാൽ വീട്ടിലേക്കെത്തിയത് മകന്റെ മരണവാർത്ത

ബൈക്കുകൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന മകന് ബൈക്ക് പിറന്നാൾ സമ്മാനമായൊരുക്കി അച്ഛനുമമ്മയും എന്നാൽ വീട്ടിലേക്കെത്തിയത് മകന്റെ മരണവാർത്ത