‘എന്തായാലും മരിക്കും, എന്നാല്‍ പിന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് കുടിച്ച് മരിച്ചേക്കാം’; കൊവിഡിന് പിടികൊടുക്കാതെ കുടിച്ച് മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു നാട്

ഒരു അമേരിക്കന്‍ ടൂറിസ്റ്റ് കൊവിഡ് വയറസുമായി എത്തിയതോടെയാണ് രാജ്യം കടുത്ത മദ്യപാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത്.കോവിഡ് കാരണം ലോക അവസാനിക്കും