എ എ പി ഇഫക്റ്റ് ഹരിയാനയിലും : കറന്റ് ചാര്‍ജ്ജ് കുത്തനെ കുറച്ചു കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം

ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയുടെ ഭരണരീതികളുടെ സ്വാധീനം തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായ  ഹരിയാനയിലും പ്രതിഫലിച്ചു തുടങ്ങി.ഹരിയാനയിലെ കറന്റ് ചാര്‍ജ്ജ് കുത്തനെ കുറച്ചു കൊണ്ടാണ്