ഭൂപതി-സാനിയ സഖ്യത്തിനു കിരീടം

ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണ്‍ ടെന്നീസ് മിക്‌സഡ് ഡബിള്‍സിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഹേഷ് ഭൂപതി-സാനിയ മിര്‍സ സഖ്യത്തിനു കിരീടം.ഭൂപതി-സാനിയ സഖ്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഗ്രാന്‍ഡ്സ്ലാമാണിത്. 2009-ല്‍