ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ കോടികളുടെ ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ടം; 15 ഓളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് റെയ്ഡ്

ചൈനീസ് ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ട കമ്പനിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള 15 ഓളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് റെയ്ഡ്. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖനഗരങ്ങളായ ഡൽഹി, ഗുരുഗ്രാം,