കേരളത്തിലെ `ബംഗാളി´കളെന്താ ബംഗാളിലേക്ക് പോകാത്തത്?

അതേസമയം ഇവിടെ വന്നു ജീവിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം തൊഴിലാളികളും പശ്ചിമബംഗാളിൽ നിന്നുള്ളവരല്ലെന്നുള്ളത് കേരളത്തിൽ പലർക്കും പുതിയ അറിവാണെന്നുള്ളതാണ് രസകരം...

മലയാളികള്‍ ഉപേക്ഷിച്ച കേരളത്തിലെ വയലുകളില്‍ ബംഗാളികള്‍ പൊന്ന് വിളയിക്കുന്നു

വയല്‍ കേരളത്തിന്റെതാണെങ്കിലും വയലില്‍ മുഴങ്ങുന്നത് ബംഗാളി ഞാറ്റുപാട്ടുകളാണ്. ഉത്തര കേരളത്തിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിലാണ് ബംഗാളികള്‍ കാര്‍ഷിക ജോലികള്‍ക്ക് എത്തുന്നത്. മലയാളി കര്‍ഷക