കമ്യൂണിസം കാലഹരണപ്പെട്ടു:മാർപാപ്പ

കമ്യൂണിസം കാലഹരണപ്പെട്ടു എന്നും അത് യാഥാർഥ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോയെന്നും മാർപാപ്പ.പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ മാർപാപ്പ ഇന്ന് ക്യൂബയിൽ എത്തും.പുതിയ ഭരണമാതൃക