ബെലാസ് 75710 എന്ന ഭീമാകാരൻ

ഇരുപത് മീറ്റർ നീളം, ഒമ്പതു മീറ്റർ ഉയരം, പത്തു മീറ്റർ വീതി, 450 ടൺ ലോഡ്കപ്പാസിറ്റി, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ