ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ചുമതലകളില്‍ നിന്ന് ബീന പോള്‍ ഒഴിയുന്നു

അക്കാദമിയുമായി നിലനില്‍ക്കുന്ന കടുത്ത ഭിന്നത മൂലം ബീന പോള്‍ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ചുമതലകളില്‍ നിന്നും ഒഴിയാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 12