സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് വാള്‍നട്ട്

സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഏറെ ഫലപ്രദമായ ഒന്നാണ് വാള്‍നട്ട്. സ്ത്രീകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗന്ദര്യ വര്‍ധക വസ്തുക്കളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വാള്‍നട്ട് സ്‌ക്രബ്. ചര്‍മ്മത്തിന്റെ