കോൺ​ഗ്രസ് ഒന്നോർക്കണം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ സ്നാനം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ്: നരേന്ദ്രമോദി

കോൺ​ഗ്രസിൽ ആർക്കും തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനുള്ള പ്രാപ്തിപോയിട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകാനുള്ള പ്രാപ്തി പോലും ആർക്കുമില്ല എന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.