ശബരിമല: ഏത് ഭരണഘടന അനുസരിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് നിയമമുണ്ടാക്കുക: എ വിജയരാഘവൻ

യുഡിഎഫ് പുറത്ത് വിട്ട കരട് നിയമം നടപ്പാക്കാനാകില്ലെന്നും നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തുകയാണ് യുഡിഎഫെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.