റിപ്പബ്ലിക് വ്യാജ റേറ്റിംഗ് വിവാദം: ബാർക് റേറ്റിംഗ് നിർത്തിവെച്ചു

ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾക്ക് റേറ്റിംഗ് തൽക്കാലത്തേയ്ക്ക് നിർത്തിവെയ്ക്കാൻ ബാർക് (BARC -Broadcast Audience Research Council) തീരുമാനിച്ചു. റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയടക്കം മൂന്ന്