ഇന്ന് ബാങ്ക് ജീവനക്കാര്‍ പണിമുടക്കും

ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകള്‍ ഇന്ന് ദേശീയ പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നു.പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ ലയനം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്ര നടപടികള്‍ക്കെതിരായാണ് സമരം.

ബാങ്ക് പണിമുടക്ക് മാറ്റിവച്ചു

പത്ത് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകള്‍ ലയിപ്പിച്ച് നാലെണ്ണമാക്കി മാറ്റുവാനുള്ള തീരുമാനത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ബാങ്ക്‌പണിമുടക്ക് വ്യാപാരമേഖലയ്ക്ക് നഷ്ടം 400 കോടി

രാജ്യത്ത് ബാങ്കിങ്പണിമുടക്ക് ഫലത്തില്‍ മൂന്നരദിവസത്തെ പണിമുടക്കായി. ബാങ്കിങ്‌മേഖല സ്തംഭിച്ചത് വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലകളെയാണ് മുഖ്യമായും ബാധിച്ചത്. കേരള ചേംബര്‍ ഓഫ്