ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഒഴുകുന്ന സൗരോര്‍ജ്ജപ്പാടം വയനാടിന്റെ സ്വന്തം ബാണാസുരസാഗറില്‍

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഒഴുകുന്ന സൗരോര്‍ജ്ജപ്പാടം വയനാടിന്റെ സ്വന്തം ബാണാസുരസാഗറില്‍ ഒരുങ്ങി. സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുത മേഖലയില്‍ കുതിച്ചു ചാട്ടമുണ്ടാക്കുനന് വന്‍ മുന്നേറ്റമാണിതെന്ന്