സ്‌കൂള്‍ വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ ആസ്തമയും അലര്‍ജിയും തടയുന്നതിന് കിംസ് ആശുപത്രിയുടെ ബാലമിത്ര പദ്ധതി

വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ ആസ്തമയും അലര്‍ജി രോഗങ്ങളും ചെറുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കിംസ് ആശുപത്രിയിലെ ശ്വാസകോശരോഗ ചികിത്സാവിഭാഗത്തിന്റെ കീഴില്‍ ബാലമിത്ര പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കളമശ്ശേരി കേന്ദ്രീയ