ആഗ്രയിൽ വി എച്ച് പി ബജ്രംഗ്ദൾ പ്രവർത്തകർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ചു: അക്രമികളെ നയിച്ചത് ബിജെപി എം എൽ ഏ

ഉത്തർപ്രദേശിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വി എച്ച് പി പ്രവർത്തകരെ മോചിപ്പിക്കാൻ ചെന്ന ബിജെപി എം എൽ ഏയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള