എന്നെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരുപണിയും ഇല്ലാത്തവര്‍, രാജ്യത്ത് ഗോവധനിരോധനം കൊണ്ടുവരാന്‍ നിയമം പാസാക്കും: പ്രതാപ് ചന്ദ്ര സാരംഗി

നമുക്ക് അമ്മയുമായാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധമുള്ളത്. ജനിച്ചശേഷം ഏത് കുട്ടിയും ആദ്യം പറയുന്നത് ‘മാ’ എന്നാണ്. അത് ‘ഗോമാതാ’ വിന്റെ