ലീഗിന്റെ തട്ടകമായ മലപ്പുറം മണ്ഡലത്തില്‍ ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത് തങ്ങള്‍ കുടുംബാംഗമായ ബാദുഷ തങ്ങള്‍

ലീഗിന്റെ തട്ടകമായ മലപ്പുറം മണ്ഡലത്തില്‍ ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത് തങ്ങള്‍ കുടുംബാംഗമായ ബാദുഷ തങ്ങള്‍. പാണക്കാട് തങ്ങള്‍ കുടുംബത്തിന്റെ മണ്ഡലമായ