അമ്മയെ മേക്കപ്പിലാണോ അല്ലാതെയാണോ ഇഷ്ടമെന്ന് ആരാധകന്‍; രസകരമായ മറുപടിയുമായി ആര്യയുടെ മകൾ

ഭാവിയിൽ ഏത് പ്രൊഫഷനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് അമ്മയുടെ പ്രൊഫഷനാണെന്നും റോയ മറുപടി പറയുന്നു.