ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ദമ്പതികൾ കാത്തിരുന്നത് 30 വർഷം, 14 ആൺകുട്ടികൾക്ക് ശേഷം ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് പിറന്നു

ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ദമ്പതികൾ കാത്തിരുന്നത് 30 വർഷം, 14 ആൺകുട്ടികൾക്ക് ശേഷം ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് പിറന്നു