പിരിഞ്ഞു താമസിക്കുന്നതിനിടെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി; കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ആത്മഹത്യചെയ്തെന്നും ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു; നവജാതശിശുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്ന ദമ്പതിമാര്‍ പിടിയിൽ

പിരിഞ്ഞു താമസിക്കുന്നതിനിടെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി; കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ആത്മഹത്യചെയ്തെന്നും ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു; നവജാതശിശുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്ന ദമ്പതിമാര്‍ പിടിയിൽ