നഴ്സുമാർക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപവസിച്ചു.

നഴ്‌സിംഗ് മേഖലകളിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അടിയന്തിരമായിപരിഹരിക്കുക, മിനിമം വേജ് നടപ്പിലാക്കുക, ജോലിസമയം നിജപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങി ആവശ്യങ്ങല്‍ ഉന്നയിച്ച്  യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു