പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരിയും കവയത്രിസുഗതകുമാരിയുടെ സഹോദരിയുമായ ബി.ഹൃദയകുമാരി അന്തരിച്ചു

മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരിയും കവി ബോധേശ്വരന്റെ മകളും കവയത്രി സുഗതകുമാരിയുടെ സഹോദരിയുമായ ബി.ഹൃദയകുമാരി (84) അന്തരിച്ചു. രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ