ഹിന്ദു മുസ്ലീം ഐക്യമല്ല, അത് നെഹ്രുവും അയ്യങ്കാളിയുമാണ്‌; ശശി തരൂരിനെ തിരുത്തി സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

തരൂർ തന്റെ ട്വീറ്റിന് താഴെ നെഹ്രുവെന്നും അയ്യങ്കാളിയെന്നും പറയുന്നതിന് പകരം ഹിന്ദുവെന്നും മുസ്ലീമെന്നും പറയുകയായിരുന്നു.