അറുപത് വർഷമായി ഗുഹകളിൽ കഴിഞ്ഞു വന്ന ശങ്കർ ബാബ അയോധ്യ ക്ഷേത്ര നിര്‍മാണത്തിന്‌ സംഭാവനയായി നൽകിയത് ഒരു കോടി രൂപ

അറുപത് വർഷമായി ഗുഹകളിൽ കഴിഞ്ഞു വന്ന ശങ്കർ ബാബ അയോധ്യ ക്ഷേത്ര നിര്‍മാണത്തിന്‌ സംഭാവനയായി നൽകിയത് ഒരു കോടി രൂപ

ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയോധ്യയിലെ രാമ ക്ഷേത്രം കാണാന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വരും: ഡാനിഷ് കനേരിയ

ഞാന്‍ ഒരു മതവിശ്വാസിയാണ് , ഹിന്ദുമത വിശ്വാസിയായതിനാല്‍ ശ്രീരാമന്റെ പാത പിന്തുടരാനാണ് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത്.