ആയിരൂര് –ചെറുകോല്പ്പുഴ 102-മത് ഹിന്ദുമത പരിഷത്ത് ഫെബ്രുവരി 2 മുതല് 9 വരെ

ഹിന്ദുമതമഹാമണ്ഡലത്തിന്റ് ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 102-മത് അയിരൂര്‍ ചെറുകോല്‍പ്പുഴ ഹിന്ദുമത പരിഷത്ത്, പമ്പാ മണല്‍പ്പുറത്ത് ശ്രീ. വിദ്യാധിരാജനഗറില്‍ -2014 ഫെബ്രുവരി 2 മുതല്‍