അയിരൂര് പുതിയകാവ് ദേവീക്ഷേത്രം മകര ഭരണി തിരുവുത്സവം ജനുവരി 28 മുതല് ഫെബ്രുവരി 6 വരെ

പത്തനംതിട്ട:- അയിരൂര്‍ പുതിയകാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവുത്സവം 2014 ജനുവരി 28 മുതല്‍ ഫെബ്രുവരി 6 വരെ നടക്കുന്നതാണ്‍. ദേവപ്രശ്നപരിഹാരങ്ങളുടെ പൂര്‍ത്തീകര്‍ണത്തിനായി