സ്വന്തം നിര്‍മ്മിതിയില്‍ ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ സൈനിക നീക്കങ്ങള്‍ ആകാശത്തിരുന്ന് നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയുടെ അവാക്‌സ് വിമാനം എത്തുന്നു

ശത്രുരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ റഡാറിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന എയര്‍ബോണ്‍ വാണിങ് ആന്‍ഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ സിസ്റ്റംസ് എന്ന അവാക്‌സ്