തമന്ന അവതാർ 2വിൽ?

ജയിംസ് കാമറൂണിന്റെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമായ അവതാർ 2വിലേക്ക് തമന്നയ്ക്ക് ക്ഷണമെന്ന് അഭ്യൂഹം.2015 ൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന അവതാർ 2 ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ