ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്‌സ് യൂണിയനുകള്‍ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു

സി.ഐ.ടി.യു, ഐ.എന്‍.ടി.യു.സി സംയുക്തമായി പള്ളിപ്പുറം സി.ആര്‍.പി.എഫ് ആസ്ഥാനത്തിന് സമീപം റോഡ് ഉപരോധിച്ചു. പള്ളിപ്പുറം സി.ആര്‍.പി.ഫ് ജംഗ്ഷനിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ സുരേഷ്