ഇന്ധന വില വർദ്ധന:കൊൽക്കത്തയിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ അക്രമപാതയിൽ

വാഹന ഇന്ധന വില വർദ്ധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കൊൽക്കത്തയിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ.നഗരത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാക്കിയ അവർ ബസ്സുകൾക്ക്