കിറ്റക്സ് കമ്പനിയിൽ പരിശോധന നടത്തി ഭൂഗർഭ ജല അതോറിറ്റി

പി ടി തോമസ് എംഎൽഎ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭൂഗർഭ ജലഅതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നേരിട്ടെത്തി കമ്പനിയില്‍