മ്യാൻമർ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഓങ് സാങ് സ്യൂചിയ്ക്ക് വിജയം

മ്യാൻമർ പാർലമെന്റിലേയ്ക്ക് നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഓങ് സാങ് സ്യൂചിയ്ക്ക് വിജയം.ആദ്യമായാണ് മ്യാന്മറിന്റെ ജനാധിപത്യ പോരാളി ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത്.ഇരുപതു വർഷത്തോളം