ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്കു ഇന്ന് പൊങ്കാല

 ഭക്തലക്ഷങ്ങൾ ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്കു ഇന്ന്പൊങ്കാല നിവേദിക്കും.  രാവിലെ 10.30ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് അടുപ്പുകളിൽ നിന്ന് അഗ്നിജ്വലിച്ചുയരും.ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടരവരെ ഭക്തർക്ക് ദർശനമരുളുന്ന ദേവിയെ