ശമ്പളം ഇല്ല വയനാട് കളക്ട്രേറ്റിന് മുകളില്‍ കയറി അധ്യാപികമാരുടെ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി.

ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് വയനാട് കളക്ട്രേറ്റിന് മുകളില്‍ കയറി അധ്യാപികമാരുടെ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി. കകളക്ട്രേറ്റിന് മുകളില്‍ കയറി മൂന്ന് പ്രി