വനിതാ ജയിലില്‍ നിന്നും ചാടിയ തടവുകാരെ പിടികൂടിയ പോലീസുകാർക്ക് ഡിജിപിയുടെ വക പ്രശംസാപത്രവും പാരിതോഷികവും

സംഘത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട എസ്ഐ റാങ്കിലും അതിനു താഴെയും ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.