ബിജെപി ക്രിസ്ത്യാനിയെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ജൂതയെന്നും വിളിച്ച ‘അതിഷി മര്‍ലെന’യെ അറിയാം

ഈ പേരാവട്ടെ ഉണ്ടാക്കിയത് മാര്‍കിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികരായ മാര്‍ക്സിന്റെയും ലെനിന്റെയും പേരുകള്‍ ചേര്‍ത്തുവെച്ചും.