ആതിരപ്പള്ളി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതി

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ആതിരപ്പള്ളി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നല്‍കി. വനംപരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിദഗ്ധ സമിതിയാണ് പദ്ധതിയുടെ അനുമതിയ്ക്ക് ശിപാര്‍ശ ചെയ്തത്. ശിപാര്‍ശയുടെ