ലോക വിശപ്പ് ദിനത്തിന്റെയന്ന് ആഹാരേത്താടൊപ്പം തെരുവിന്റെ മക്കള്‍ക്ക് ഒരു ജീവിതവുമൊരുക്കി നല്‍കി അശ്വതി

തലസ്ഥാനത്തെ തെരുവുകളില്‍ വിശക്കുന്നവരുടെ ദൈവമായ ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുണ്ട്. അശ്വതി നായര്‍. ജ്വാല ഫൗണ്ടേഷന്‍ എന്ന സേവന സംഘടനയുടെ ജീവാത്മാവ്. ഒരു