മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനുമില്ലാത്ത സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടിയ ഇന്ത്യയുടെ അത്യാധുനിക ദൂരദര്‍ശിനി ഘടിപ്പിച്ച ഉപഗ്രഹമായ ആസ്‌ട്രോസാറ്റ് ഇന്നു ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തും

ഇന്ത്യയുടെ അത്യാധുനിക ദൂരദര്‍ശിനി ഘടിപ്പിച്ച ഉപഗ്രഹമായ ആസ്‌ട്രോസാറ്റ് ഇന്നു ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തും. ശ്രീഹരിക്കോട്ടിയില്‍ നിന്നുള്ള ആസ്‌ട്രോസാറ്റിന്റെ വിക്ഷേപണത്തോടെ സ്വന്തമായി ബഹിരാകാശത്ത് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാവുന്ന

ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം പ്രപഞ്ച ദൂരദര്‍ശിനിയും സമ്പൂര്‍ണ ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഉപഗ്രഹവുമായ അസ്‌ട്രോസാറ്റ് ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ വിക്ഷേപിക്കാന്‍ തയ്യാറായെന്ന് ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ

ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം പ്രപഞ്ച ദൂരദര്‍ശിനിയും സമ്പൂര്‍ണ ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഉപഗ്രഹവുമായ അസ്‌ട്രോസാറ്റ് ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ വിക്ഷേപിക്കാന്‍ തയ്യാറായെന്ന് ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ അറിയിച്ചു.