മുടി മുറിക്കാന്‍ മാത്രമായി തുറക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത: ബ്യൂട്ടീഷ്യൻസ് അസോസിയേഷന്‍

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തോളമായി ബ്യൂട്ടീപാര്‍ലറുകൾ അടച്ചിട്ടതോടെ വിലയേറിയ ക്രീമുകൾ, മെഷീനുകള്‍ എന്നിവ നശിക്കുകയുണ്ടായി.