വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം; ബനാറസ് സര്‍വകലാശാല സംസ്കൃതം വിഭാഗം മുസ്ലീം അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ രാജിവെച്ചു

ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ച 29 പേരില്‍ നിന്ന് 10 പേരെയാണ് തസ്തികയിലേക്ക് അഭിമുഖം നടത്തിയത്.