“പ്രണയ“ത്തെ പ്രണയിച്ച് അസിൻ

മാതൃഭാഷയിൽ ആകെ ഒരു ചിത്രം മാത്രം ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയും മറ്റ് തെന്നിന്ത്യൻ ഭാഷകളിലൂടെ തിളങ്ങുകയും ചെയ്ത മലയാളിയായ നടി